Độ phân giải màn hình là gì ?

Độ phân giải màn hình là gì ?