Giải mã ý nghĩa tên, ký hiệu, hậu tố chip Intel trên máy tính PC, laptop

Giải mã ý nghĩa tên, ký hiệu, hậu tố chip Intel trên máy tính PC, laptop