Giải thích tên, ký hiệu, hậu tố của các dòng chip AMD đơn giản

Giải thích tên, ký hiệu, hậu tố của các dòng chip AMD đơn giản