Kết nối USB 3.0 và USB 2.0 là gì ? Cách phân biệt ?

Kết nối USB 3.0 và USB 2.0 là gì ? Cách phân biệt ?